خام MDF

خام MDF

خام MDF

| خام MDF

خام MDF


0

ابعاد ضخامت هر پالت
A - 3.66 * 1.83 mm12 50 ورق
B - 2.80 * 2.10 8 mm 75 ورق
C - 2.80 * 2.20 8 mm 90 ورق

دیدگاه خود را بیان کنید
پرسش خود را مطرح کنید